Treści dodane przez: Zespół kancelarii

Zabezpieczenie skargi pauliańskiej

 
 

Opublikowano

Zgodnie z art. 7301 k.p.c., udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Czytaj dalej   

Cesja wierzytelności

 
 

Opublikowano

Omawiając powyższe zagadnienie, sposób oraz kolejność postępowania przy zawieraniu umowy cesji wierzytelności hipotecznej, należy w pierwszej kolejności wyjaśnić czym jest wierzytelność hipoteczna oraz cesja wierzytelności.

Wierzytelność hipoteczna to wierzytelność (uprawnienie wierzyciela do żądania spełnienia określonego świadczenia przez dłużnika) zabezpieczona hipoteką.

Cesja wierzytelności, zwana inaczej przelewem wierzytelności, jest to natomiast umowa z zakresu prawa cywilnego skutkująca przeniesieniem wierzytelności z wierzyciela na osobę trzecią. Umowa ta uregulowana została w Kodeksie Cywilnym w Księdze Trzeciej-Zobowiązania, w art. od 509 do 516.

Zawierając przedmiotową umowę należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej formy, bowiem zgodnie z art. 511 KC jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelności powinien być również pismem stwierdzony.

Czytaj dalej