Zabezpieczenie skargi pauliańskiej - blog kancelaria adwokacka Włodzimierz Rożdżyński-Stańczak

Zabezpieczenie skargi pauliańskiej

 
 

Opublikowano

Zgodnie z art. 7301 k.p.c., udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Zgodnie z powyższym ważne jest zatem aby we wniosku o zabezpieczenie uprawdopodobnić fakt istnienia roszczenia paulańskiego. Uprawdopodobnienie tego polega na wykazaniu, że istnieją przesłanki z  art. 527 k.c. zostały spełnione. Jeśli zaś chodzi o uprawdopodobnienie interesu prawnego – należy wskazać, że brak zabezpieczenia poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania. Trzeba również pamiętać o wskazaniu sposobu zabezpieczenia, uwzględniając przy tym, że roszczenie pauliańskie ma charakter niepieniężny .

Trzeba zgodzić się z postanowieniem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 marca 2012 r. sygn. akt: ACz 455/2012, gdzie Sąd wskazał, że: „W myśl art. 730[1] § 1 k.p.c. podstawowym warunkiem udzielenia zabezpieczenia jest wykazanie przez uprawnionego łącznego zaistnienia dwóch przesłanek: prawdopodobieństwa roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Wymóg uprawdopodobnienia roszczenia oznacza konieczność uprawdopodobnienia faktów, z których jest ono wywodzone. Z kolei interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.”

Zespół kancelarii